Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, illetve ÁSZF) a Sirghel Izabella e.v. (2030 Érd, Intéző u. 10., adószám: 56790900-1-33, a továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett www.bellafashion.hu oldalon elérhető online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Bellafashion/Szolgáltató) igénybevevője (Ön/Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv) 5. § (4) bekezdésének megfelelően a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre a regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, valamint a Szolgáltatás használatával.

Sirghel Izabella e.v., mint a Bellafashion online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal a bellafashion.hu rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívás a személyes fiókban megadott e-mailcímre kerül kiküldésre a bellafashion.hu által.

A küldött módosítás elfogadásáról vagy elutasításáról a Felhasználó 15 napon belül nyilatkozik a módosítás személyes menüben történő elfogadása útján. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosítást, úgy a bellafashion.hu felfüggeszti a Szolgáltatáshoz történő hozzáférést. A 15 napos tájékoztatási kötelezettségtől az Üzemeltető mentesül a következő esetekben:

 • a módosítások konkrét jogi kötelezettség miatt szükségesek,
 • illetve váratlan és fenyegető cyberbiztonsági kockázatok állnak fenn.

A kereskedővel szemben Üzemeltető köteles jóhiszeműen eljárni. A szerződési feltételek visszamenőleges hatályú módosítását a bellafashion.hu platform üzemeltetése során nem alkalmazza, kivéve az alábbi esetekben:

 • azért szükséges, hogy eleget tudjon tenni valamely jogi vagy szabályozási kötelezettségnek,
 • vagy maga a módosítás visszamenőleges hatályú.

A jelen ÁSZF-ben az alábbi fogalmak a következők szerint értelmezendők: 
Bellafashion: Sirghel Izabella e.v. által a www.bellafashion.hu domain alatt, magyar nyelven üzemeltetett online kereskedelmi oldal, online piactér, ahol a Felhasználók termékeket adhatnak el vagy vásárolhatnak; 
Termék: ruhaáru, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal; 
Eladó: az a Felhasználó, aki a Bellafashion-on terméket eladásra kínál, azaz eladás céljából tölt fel terméket; 
Vevő: az a Felhasználó, aki olyan terméket vásárol a Bellafashion-on, amely termék fix áron vásárolható meg az Eladó szándéka szerint; 
Tranzakció: az a folyamat, amely a termék feltöltésével kezdődik és a termék megvásárlásával ér véget; 

A jelen dokumentumtól különálló Adatkezelési Szabályzat tartalmazza a Sirghel Izabella e.v. által biztosított és vállalt személyes adatkezelési szabályokat és adatvédelmi feltételeket.

1. Taggá válás, regisztrálás, regisztráció törlése

1/1. A Bellafashion által működtetett bellafashion.hu szolgáltatásai mindazok számára elérhetőek, akik regisztrálnak, valamint jog- és cselekvőképes személyek/gazdálkodó szervezetek. A Felhasználó regisztrációjával elismeri, hogy

 • természetes személy, aki legkésőbb a regisztráció napján betöltötte 18. életévét, és nem cselekvőképtelen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte, és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához nem szükséges törvényes képviselő hozzájárulása, mivel a nyilatkozat különösebb megfontolást nem igényel, a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz (Ptk. 2:14.§).
 • vagy vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely terméket tölt fel törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján
 • és mindkét esetben valós felhasználói adatok és elérhetőségek megadásával regisztrál (saját nevében vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében).

1/2. A Felhasználó köteles a hozzá köthető valós adatokat megadni a regisztráció és a Bellafashion szolgáltatásainak használata folyamán. A Bellafashion jogosult részlegesen vagy teljes egészében korlátozni a Felhasználó hozzáférését, illetve kizárni a Felhasználót a Bellafashion online piacterének használatából abban az esetben, ha tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket/nem valós elemeket is tartalmaz.

A regisztrációkor megadott név nem tartalmazhatja a következőket: elérhetőség (telefonszám, URL, IM azonosító stb.); illetve sem magyar, sem idegen nyelven nem szerepelhet benne trágár, obszcén kifejezés. Ha a fentiekben meghatározott szabálytalanságok valamelyike is szerepel a Felhasználó által megadott névben, akkor a Bellafashion jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni, előzetes figyelmeztetés nélkül.

1/3. A Felhasználó Teljes jogú felhasználói státuszba kerül, ha megadja bankszámlaszámát, valamint eladóként feltölti személyazonosító dokumentumait, amely lépésekre a visszaélések elkerülése miatt van szükség.

Az a Felhasználó, aki Teljes jogú felhasználói jogosultsággal rendelkezik, egyszersmind teljes körű vásárlási és eladási jogosultsággal is rendelkezik.

1/4. Azok a személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megadott, az úgynevezett személyes menüben (vagyis felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. A Felhasználó köteles személyes menüjében átvezetni az adataiban bekövetkezett bármilyen változást, az ennek elmaradásából származó felelősség a Felhasználót terheli. A megadott névben vagy dokumentumban bekövetkezett változást az info@bellafashion.hu e-mailcímen lehet kezdeményezni.

1/5. A Felhasználó regisztrációja esetleges törlését saját személyes menüjéből kezdeményezheti. Ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt (felmondási idő) nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását a Bellafashion ügyfélszolgálatán, az info@bellafashion.hu oldalon, akkor az a Szolgáltatóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését jelenti. A Bellafashion akkor teljesíti a regisztráció törlésére irányuló felhasználói igényt, ha a Felhasználónak a Bellafashion felé nincs tartozása, illetve ha minden tranzakciója lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció). A Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek a felmondási idő alatt, így nem végezhet regisztrációhoz kötött cselekményeket. A regisztráció törlését követően az Üzemeltető , az Adatkezelési Tájékoztatójában leírtak alapján köteles megőrizni a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait.

2. Díjak és számlázás

 • Díjmentes szolgáltatások: díjmentes szolgáltatás a regisztráció, a vásárlás, az ajánlatkérés, a levelezés, a termékfigyelő, az e-mailben küldött ismertetők, az egyéb direkt marketing célú megkeresések;
 • Díjköteles szolgáltatások: díjköteles a termék eladása, amelyre a Szolgáltató 10% jutalékot számol fel. Ezt az eladó részére történő átutaláskor vonja le a vevő által átutalt összegből. Az eladó által beállított postázási költséget ez nem érinti, amit szállítási díjként megjelölt, azt teljes összegben megkapja. 
 • a Bellafashion a felszámított jutalékról számlát állít ki eladó részére
 • amennyiben nem elérhető a vevő által kért termék/termékek vagy azok egy része, a vevő a vásárlástól visszaléphet, rendelése/első leadása előrendelésnek minősül
 • amennyiben vásárlási szándékát megerősíti, fizetési kötelezettség terheli
 • amennyiben 72 órán belül nem érkezik be Szolgáltató számlájára a vevő rendelésének ellenértéke, úgy Szolgáltató felszabadítja a foglalt termékeket

2/1. A Bellafashion online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról, egy virtuális számlát (personal account-ot). A Felhasználó elismeri a a megfelelőségét a Bellafashion által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszernek, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el, és kifogással nem él az ott rögzített adatok tekintetében.

2/2. A rendszer a feltöltött termékeket folyamatosan számlálja és nyilvántartja.

2/3. A Bellafashion elektronikus számlát állít ki az eladó részére felszámított közvetítői jutalékról. A számla az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított, digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas elektronikus számla. Az elektronikus számla a regisztráció során megadott e-mail-címre kerül kiküldésre.

A Szolgáltató nem készít papíralapú, nyomtatott számlát, adóigazgatási azonosításra az elektronikus számla csupán elektronikus formában alkalmas, az adóhatóság részére kizárólag elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak az elévülési idő végéig a letöltött és digitálisan aláírt számlát elektronikus formában kell megőrizni. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához.

2/4. A kiállított számlák kiegyenlítettnek minősülnek, mivel ellenértékük a tranzakcióból levonásra kerül.

2/16. A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadóak az esetleges jogvitákra Felhasználó és a Bellafashion, mint felek között. A magyar jog az irányadó jelen Általános Szerződési Feltételekre, valamint a Bellafashion által működtetett online piactéren.

3. Felhasználói kötelezettségek

Tranzakció indítása, termék feltöltése, eladás

3/1. A Felhasználó kizárólag akkor jogosult a Bellafashion által működtetett online piactereken tranzakció indítására, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

3/2. A terméklapon fel kell tüntetni a feltöltött terméknek a valósággal megegyező, pontos tulajdonságait és paramétereit.

3/3. A termék feltöltésével a Felhasználó (mint eladó) kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat esetén a termék vevőjének a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a terméket.

A Bellafashion által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

3/5. A Felhasználónak a Bellafashion által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

3/6. A Felhasználó nem tehet vételi ajánlatot a saját maga által hirdetett termékre.

3/7. Olyan tranzakció indítása nem megengedett, amelynél nem a valós értékesítésre vonatkozik a meghirdetett mennyiség.

Az eladó nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget a valós szállítási költségen kívül.

3/8. A bellafashion.hu-n csak és kizárólag konkrét, valós termék hirdethető és adható el.

3/9. Olyan fénykép nem mellékelhető a terméklaphoz, amelyen nem a meghirdetett termék szerepel. Ha a mellékelt kép katalógusból származik, vagy azt a termék gyártója készítette, és a Felhasználó a képet jogszerűen használja, akkor a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép csak illusztráció. Ugyanígy nem mellékelhető olyan kép, amelyen másik weboldal neve, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. A Bellafashion törölheti az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat.

Vásárlás

3/10. Ha az a termék, amelyre a vásárló kifejezte vásárlási szándékát, elérhető, és az eladó visszaigazolását követően meg is erősíti a vásárlási szándékot, akkor az eladó és a vevő között szerződés jön létre. Mind a vevő, mind az eladó köteles a szerződésben foglaltakat teljesíteni és betartani. Azaz az eladó köteles a felkínált terméket a meghirdetett áron értékesíteni a vevőnek, a vevő pedig köteles a terméket ezen az áron megvásárolni. Amennyiben a vevő 72 órán belül azonnali átutalással a vásárlás értékét nem utalja át, úgy a Szolgáltató ismét elérhetővé teszi az adott termékeket a weboldalon.

Amennyiben az eladó nem adja át/nem nyújtja a terméket vevő részére, ellenére a vevő teljesítésének, és ezt a vevő jelzi a Bellafashion ügyfélszolgálatán, úgy a Bellafashion jogosult

 • korlátozni az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy felfüggeszteni teljes egészében addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza,
 • illetve hivatalos megkeresésre az eladó előzetesen feltöltött személyazonosító okmányainak másolatát vevő részére kiadni.

3/11. A bellafashion.hu-n egy adott termék egyidejűleg csak egy kategóriába tölthető fel, csak egy kategóriában tehető elérhetővé. Az adott termék Piactéren való elérhetőségének ideje alatt az adott Felhasználó által további apróhirdetés nem tehető közzé a Bellafashionon olyan tartalommal, amely az Üzemeltető megítélése szerint ugyanazzal a termékkel azonos/ nagymértékben megegyező/lényegi eltérést nem, vagy kevéssé tartalmazó. Amennyiben az Üzemeltetőnek tudomására jut, hogy többször is szerepel ugyanaz az apróhirdetés a Piactéren, úgy fenntartja a jogot, hogy valamennyi megjelenési formájában eltávolítsa az adott terméket/szolgáltatást tartalmazó apróhirdetést.

4. A Bellafashion, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. A Bellafashion az online piactér működtetését közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Bellafashion nem vállal semmiféle felelősséget az általa üzemeltetett online piactéren tett olyan ajánlatokkal, felhívásokkal kapcsolatban, amelyek nem tőle származnak; az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával; valamint az online piactéren elérhető szolgáltatások hibájával/megszüntetésével kapcsolatban.

Így a Bellafashion nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek jogszabályi megfelelőségéért, minőségéért, biztonságáért, valamint ezen termékek ellenőrzésére sem vállal kötelezettséget. Továbbá a Bellafashion nem felel az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, illetve azért, hogy az eladók ténylegesen el tudják adni, a vevők pedig ténylegesen meg tudják venni. A Bellafashion nem tudja biztosítani, hogy az egymás közötti tranzakciót a felhasználók végérvényesen be is tudják fejezni, így a Bellafashion kizár minden más egyéb kártérítési igényt, legyen az közvetlen vagy közvetett.

4/2. A Bellafashion nem avatkozik bele tranzakciókba, sem a jogvitákba, amelyek a felhasználók között történnek - a felhasználók közötti jogvita kialakulásakor a Bellafashion nem felel a felhasználók között keletkezett jogvita tárgyát képező károkozásokért.

4/3. Kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel a Felhasználó által közzétett vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott, illetve azzal összefüggésben felmerült mindennemű kárért. A Bellafashion által működtetett online piactéren nem helyezhető el jogellenes tartalom (pl. harmadik személyek személyes, illetve különleges adatai, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek; hozzászólások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő felhívás (pl. bűncselekmény elkövetésére vonatkozó buzdítás).

Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít az online piactéren a Felhasználó által közzétett vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban, a Felhasználó magára vállalja az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget, valamint a kár megtérítését. Továbbá vállalja azt is, hogy megtesz minden, a Bellafashion által megkövetelt intézkedést (ilyen lehet például nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, amelyben vállalja a felelősséget a visszaélésért vagy a jogsértésért, és kijelenti a Bellafashion érintetlenségét), valamint megtesz mindent a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Bellafashion jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértésnek vagy a visszaélésnek a Bellafashion nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, valamint azokat az intézkedéseket a Bellafashion-nél, amelyek az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében történnek).

4/5. Amennyiben jogsértő a Bellafashion online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom, úgy a Bellafashion az Ekrtv. alapján jár el, és eltávolíthatja a tartalmat (a terméklapot), ha megfelelő értesítést kap erre a jogosulttól. A Bellafashion együttműködik a hatóságokkal a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

4/6. A Bellafashion-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés. A Bellafashion azonban lehetőséget teremthet együttműködő partnerei útján a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés).

4/7. Az authorizációs célú tranzakció során felmerülő hibákért a Bellafashion kizárja felelősségét, és fenntartja jogát, hogy külön indokolás nélkül az authorizációs célú tranzakciót sikertelennek tekintse.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

A Bellafashion által működtetett online piactereken kizárólag baba- és gyermekruha hirdethető.

Tilos elhelyezni olyan termékleírást vagy képet, amely a direkt kapcsolatfelvételre buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét), kivéve, ha azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára a felhasználónak a Bellafashionnel kötött egyéb szerződése.

6. Visszajelzések és korlátozások

6/1. A Bellafashion felhasználói visszajelzéseket adnak egymásról. A Felhasználó köteles véleményét jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye elérhetővé válik minden felhasználó számára, és az a későbbiekben nem változtatható. A Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, ha mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad. A Bellafashion semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználóról a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért. A Bellafashion moderálhatja az adott visszajelzést, főként abban az esetben, ha az obszcén, trágár kifejezéseket tartalmaz.

6/2. A Bellafashion fenntartja jogát arra, hogy bármikor ellenőrizhesse a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat, főleg abban az esetben, ha a regisztrációs adatok valódiságát illetően kétség merül fel (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Bellafashion jogosult felfüggeszteni a Felhasználó eladói jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

6/3. A Bellafashion továbbá fenntartja jogát bármelyik felhasználó kizárására, vagy bármelyik tranzakció/más tartalom, információ törlésére, amely a Bellafashion értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával, illetve a Bellafashion megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz/hordozhat a Piactér működése tekintetében vagy a Bellafashion szabályzatával az alábbi kritériumok szerint ellentétesnek, jogellenesnek, rágalmazásnak, sértőnek, erkölcstelennek vagy etikátlannak minősül.

 • olyan információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más weboldalakhoz, képekhez; kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat (ez esetben beleértve az Internetlinkeket is);
 • olyan információ, amely tartalmazza a felhasználók személyazonosító adatait, illetve ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között az az üzenet vagy tranzakció is, amelyet kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek a Bellafashion értelmezésében;
 • olyan információ, amely trágár és közönséges nyelvezetet tartalmaz, vagy bárki megbotránkoztatására okot szolgáltató anyagot vagy információt tartalmaz;
 • olyan információ, amely egy felhasználó révén kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
 • olyan információ, amely a Bellafashionnel kapcsolatos, nem nyilvánosságra szánt adatokra vonatkozik, illetve bármely más cég hasonló paramétereire irányul;
 • olyan hirdetések, amelyekben a termékek piaci értékét kirívóan meghaladó ár szerepel, illetve hamis vagy megtévesztő információ kerül megjelenítésre a minőségi és mennyiségi elérhetőségével kapcsolatosan;

6/4. A Bellafashion fenntartja jogát arra, hogy törölje a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját. Az a felhasználó minősül passzív felhasználónak, akinek legalább 2 (két) év eltelt a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva. A Bellafashion értesíti a passzív felhasználókat az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról. Az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a felhasználónak a piactérre történő belépése megszünteti a felhasználó passzív állapotát.

7. Személyes adatok védelme

7/1. Elsődleges követelmény a Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése, ezért a Bellafashion csak az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli a Felhasználó személyes adatait, csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé hatóságok részére.

7/2. A Bellafashion hírlevél szolgáltatásáról bármikor leiratkozhat a Felhasználó tematikus és általános hírlevelenként felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben szereplő leiratkozólinken keresztül.

7/3. A Felhasználóról felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén a Bellafashion által nyilvántartott adatok, valamint a Bellafashion által fenntartott adatbázisokban tárolt információk. A Felhasználó a megadott információkat bármikor átnézheti és megváltoztathatja.

7/4. A magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően a Bellafashion esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Bellafashion köteles kiadni a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat.

9. Reklamáció, kapcsolattartás

9/1. A Bellafashion a kapcsolattartás lehetőségét az info@bellafashion.hu e-mail címen biztosítja a Felhasználóknak.

9/3. A felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Bellafashion szolgáltatását érintő kérdésekben a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek ) vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A felhasználó kérheti a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is a Bellafashion szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: https://www.nfh.hu/node/4535), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig kezdeményezheti a hírközlési hatóság eljárását.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu.

10. A Szolgáltatás időtartalma a Szolgáltatás megszűnése, a Szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása, felfüggesztése, megszüntetése (a Felhasználó kizárása)

10/1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Felhasználók általi elfogadás napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig maradnak érvényben.

10/2. Az Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződéses jogviszony Bellafashion és a Felhasználó közötti az alábbi esetekben szűnik meg:

 1. közös megegyezéssel: a Felek írásos megállapodása szerint;
 2. a Felhasználó által kezdeményezett felmondással: a Felhasználó az info@bellafashion.hu e-mail címen kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, amely ezzel a Bellafashionnel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi.
 3. A Bellafashion a kérést akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs a Bellafashion felé tartozása, illetve minden tranzakciója értékelésre, lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt nem korlátozható a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése.
 4. a Bellafashion által kezdeményezett felmondással:
  • a Bellafashion kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, ezzel a Szerződési Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, 30 napos felmondási idővel, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével. A felmondási idő alatt nem korlátozható a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése.
  • a Bellafashion kezdeményezheti a piactér passzív felhasználói regisztrációjának törlését. Az a felhasználó minősül passzív felhasználónak, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Bellafashion értesíti a passzív felhasználókat az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról. Az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a felhasználónak a piactérre történő belépése megszünteti a felhasználó passzív állapotát.
  • a Bellafashion kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, ezzel a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, 15 napos felmondási idővel, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az arra biztosított határidőben a Szerződési Feltételek Bellafashion által javasolt módosítását. A felmondási idő alatt nem korlátozható a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatáshoz. 
  • a Bellafashion kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, ezzel a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, az értesítés napjával azonnali hatállyal, amennyiben a Bellafashion úgy találja, hogy a Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített kötelezettségét megszegte. A Bellafashion értesítés elküldésének időpontjától kezdődően minden további nélkül megszűnik a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz.
 5. a Felhasználó regisztrációjának törlését bármelyik Fél által kezdeményezett felmondással, bármelyik fél kezdeményezheti, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését 30 (harminc) napos felmondási idővel, a másik félnek küldött elektronikus levéllel történő értesítéssel, amennyiben a Felek egyike megszegte a jelen ÁSZF-ben rögzített olyan kötelezettségét, amelyre nem lenne alkalmazható más megszüntetési mód/rendelkezés; és a szerződésszegést nem orvosolta a másik Fél e tárgyban tett felszólítása ellenére sem az értesítésben kitűzött határidőre. A Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz korlátozott lehet a Bellafashion által küldött értesítés elküldésének időpontjától kezdődően.

10/3. A Felhasználó regisztrációjának törlése nem érinti a Felek között egymással szemben már fennálló kötelezettségek teljesítését, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat szerződéses jogviszony megszűnése sem, függetlenül annak módjától.

10/4. A Bellafashion különösen a következő esetekben függesztheti fel, korlátozza/korlátozhatja a Felhasználónak a Szolgáltatáshoz történő hozzáférését:

 1. Amennyiben a Felhasználó nem valós regisztrációs adatokat ad meg a Szolgáltatás használata során.
 2. Amennyiben a Felhasználó olyan magatartás tanúsít vagy olyan tevékenységet folytat a Bellafashion Szolgáltatás használata során, amely alkalmas arra, hogy a Szolgáltatás más felhasználóit megkárosítsa, a Szolgáltatás más felhasználóinak a Bellafashion platformba vetett bizalmát csökkentse, illetve a Felhasználóval szemben felmerül a csalás gyanúja a Szolgáltatás használata során.

A fenti esetekben a Bellafashion a Felhasználó regisztrációját végérvényesen felfüggesztheti, valamint a Felhasználót kizárhatja a Bellafashion platform használatából. Erről a Bellafashion értesítést küld a Felhasználó regisztrációs e-mail címére az indokok megjelölésével, a Felhasználó hozzáférése pedig az értesítés elküldésének időpontjától kezdődően a Szolgáltatásokhoz végérvényesen megszűnik.

11. További információk

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Bellafashion Adatvédelmi nyilatkozata.

Jelen dokumentum az ÁSZF 2023. április 03. napjától hatályos verziója