Adatkezelési szabályzat

1. Bevezetés

Sirghel Izabella e.v., mint a bellafashion.hu üzemeltetője (2030 Érd, Intéző u. 10., adószám: 56790900-1-33, a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, teljes tartalmát kötelezőnek ismeri el magára nézve a jelen jogi közleménynek. Ezen közleményben továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy - a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott- elvárásoknak megfelel a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése.

A Szolgáltató fenntartja magának a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatásának jogát, közönségét azonban a kellő időben értesíti az esetleges változásokról.

Amennyiben felhasználónknak lenne olyan kérdése, amelyre nem talál választ jelen közleményünk alapján, vagy az nem egyértelmű, akkor kérjük, hogy írja meg nekünk, és kérdését kollégánk igyekszik mielőbb megválaszolni. Szolgáltató elkötelezett aziránt, hogy a szolgáltatások minőségét a legmagasabb szinten tartsa, ezzel együtt azonban nem vállal felelősséget azokért az esetleges károkért, amelyek a rendszer használatából erednek.

Szolgáltató elkötelezett aziránt, hogy védje a felhasználói személyes adatait, ezentúl kiemelten tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát, természetetesen bizalmasan kezeli a személyes adatokat, valamint minden olyan technikai, szervezési és biztonsági intézkedést megtesz, amely garantálja az adatok biztonságát.

Szolgáltató az alábbiakban adatkezelési elveit ismerteti, valamint bemutatja mindazt az elvárást, amelyeket megfogalmazott és betart saját magával, mint adatkezelővel szemben. Adatkezelési alapelvei az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban vannak.

2. Definíciók

2.1. Személyes adat:

Bármely információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozik.

Az a természetes személy számít azonosíthatónak, aki

 • közvetlen vagy közvetett módon

 • egy vagy több tényező alapján azonosítható,

különös tekintettel valamely azonosítóra (pl. név, szám, vagy helymeghatározó adat).

2.2. Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának olyan kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, önkéntes, konkrét, egyértelmű, és amellyel az érintett azt jelzi,

 • nyilatkozattal

 • vagy olyan cselekedettel, amely a megerősítést félreérthetetlenül kifejezi,

hogy beleegyezését adta az őt érintő adatok kezeléséhez.

2.3. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, ügynökség, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, amely meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, önállóan vagy másokkal együtt. Ha uniós vagy tagállami jog határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit, akkor az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja az adatkezelőt vagy azokat a különös szempontokat, amelyek az adatkezelő kijelölésére vonatkoznak.

2.4. Adatkezelés:

Bármely, a személyes adatokon vagy adatállományokon -automatizált vagy nem automatizált módon- végzett művelet vagy műveletek összessége. Ide tartozik a rögzítés, a gyűjtés, a tárolás, a tagolás, a rendszerezés, az átalakítás vagy megváltoztatás, az összekapcsolás vagy összehangolás , a betekintés, a felhasználás, a lekérdezés, a közlés terjesztés, továbbítás vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, a korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

2.5. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, ügynökség, közhatalmi vagy bármely egyéb szerv, amely személyes adatokat kezel az adatkezelő nevében.

2.6. Címzett:

Az a természetes vagy jogi személy, ügynökség, közhatalmi vagy bármely egyéb szerv, akivel/amellyel attól függetlenül közlik a személyes adatot, hogy harmadik fél-e. Nem minősülnek címzettnek azok a közhatalmi szervek, amelyek személyes adatokhoz egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá – az említett adatoknak az e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen azoknak az adatvédelmi szabályoknak, amelyek az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandók.

2.7. Harmadik fél:

Az a természetes vagy jogi személy, ügynökség, közhatalmi vagy bármely egyéb szerv számít harmadik félnek, amely nem azonos az érintettel, az adatfeldolgozóval, az adatkezelővel vagy azokkal a személyekkel, akik felhatalmazást kaptak a személyes adatok kezelésére az adatfeldolgozó vagy az adatkezelő közvetlen irányítása alatt.

2.8. Adatvédelmi incidens:

A biztonságnak olyan sérülése, amely az alábbiak valamelyikét eredményezi: a tárolt, továbbított vagy egyéb módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes elvesztését, megváltoztatását, megsemmisítését, jogosulatlan közlését, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

2.9. Az adatkezelés korlátozása:

A tárolt személyes adatok megjelölése annak céljából, hogy jövőbeli kezelésük korlátozódjon.

2.10. Álnevesítés:

Olyan módon történő kezelése a a személyes adatoknak, amelynek következtében többé már nem állapítható meg további információk felhasználása nélkül, hogy mely konkrét természetes személyre vonatkozik a személyes adat, feltéve, hogy külön tárolják az ilyen további információt, és biztosítva van technikai és szervezési intézkedések megtételével az, hogy ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez.

2.11. Info tv.:

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2.12. Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április27-i (EU) 2016/679 Rendelete, valamint az irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 95/46/EK.

3. Alapelvek a Szolgáltató adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez az érintett hozzájárulását adta;

 • olyan szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés, amelyben az egyik fél az érintett, vagy szükség van rá a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez

 • szükséges az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez;

 • az adatkezelés szükséges az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt;

 • az adatkezelésre olyan feladat végrehajtásához van szükség, amely közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat;

 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés.

Az Infotv. 6. § (3) bekezdése és a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján nem szükséges törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez, a 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén azonban szükséges a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása az érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez.

A hozzájárulást Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni, annak helyességéért a felhasználó szavatol.

Szolgáltató jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi a személyes adatok kezelését.

Szolgáltató csak jogszerű, meghatározott és egyértelmű ecélból végzi a személyes adatok gyűjtését, ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezeli azokat.

Szolgáltató a szükségesre korlátozza az adatkezelést, és azt annak céljaival összefüggésben határozza meg. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok időszerűek, pontosak, teljesek. Az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok esetében a haladéktalan törlés vagy helyesbítés érdekében Szolgáltató minden észszerű intézkedést megtesz.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, valamint jogos érdeken, amely érdekmérlegelési teszttel is alátámasztott, illetve szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítése az alapja a szolgáltatásokon belül. A jelen tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben a Szolgáltató a személyes adatokat az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítéséig tárolja.

A csalás kiszűrése és megelőzése érdekében Adatkezelő a szerződéses kapcsolat megszűnését követően is (fiók felfüggesztése, kizárása) a felhasználóiról bizonyos személyes és tranzakciós adatokat tárol. Csak olyan mértékben és célból történik az adatok tárolása, hogy alkalmas legyen a megakadályozására annak, hogy a kizárt felhasználó a jövőben új fiókot indítson. Az adatok tárolása a platform többi felhasználója számára biztonságos platform megőrzése érdekében történik.

Az adatkezelések esetében Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban az alábbiak alapján ad részletes tájékoztatást:

 • a személyes adatkezelés jogalapja/jogalapjai,

 • a személyes adatkezelés célja,

 • a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatok adattípusai,

 • amennyiben eltér a jelen pontban meghatározottól, a személyes adatok tárolásának időtartama,

 • meghatározása a személyes adatok címzettjeinek és az esetleges adattovábbításban a címzetteknek,

 • a személyes adatok védelme érdekében alkalmazott adatbiztonsági intézkedések.

4.1. A honlap látogatóinak adatai, sütik elhelyezése

Adatkezelő a bellafashion.hu webáruház látogatása során technikai okokból és a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából a következőket rögzítheti: a látogatás időpontját, a megtekintett oldal címét és a felhasználók IP címét. A Szolgáltató jogos érdeke jelenti az adatok kezelésének jogalapját. Az IP címek rögzítése úgy került kialakításra, hogy összhangban legyen az arányosság és az adattakarékosság elveivel. Korlátozott időtartamban kerülnek tárolásra az érintettek IP címei, módja pedig anonimizált, nem összekapcsolható a látogatók esetleges regisztrációjával. Így az anonim statisztikák elkészítése az érintettek magánszférájának korlátozása nélkül valósul meg.

A szolgáltató a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el a testreszabott kiszolgálás céljából és a honlap működésének elősegítése érdekében. A személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeljük: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Google analytics cookie: a weboldal Google Analytics látogatottsági statisztikai rendszerét használja, amely rendszer cookie-kat hoz létre a látogató számítógépén. Ezek statisztikai mérésekhez szükségesek, személyes adatokat nem tárolnak a látogatóról.

Bővebb információt itt talál:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Hírlevél feliratkozás cookie: ebben tároljuk, ha a felhasználó feliratkozott a hírlevélre, így többször már nem kínáljuk fel neki feleslegesen, személyes adatot nem tárol a felhasználóról.

Cookie hozzájárulási cookie: az oldal alján megjelenő, cookie-k használatára figyelmeztető csík lekattintását jegyzi meg, így nem kell többször feleslegesen megjeleníteni a felhasználónak. Személyes adatot nem tárol.

Az alábbi linkek segítségével megismerhetik, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében hogyan találják meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=hu_HU

4.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon, statisztikák és elemzések készítése

A bellafashion.hu oldal kódjai egyaránt tartalmaznak külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását is például ilyen külső szerver segíti (Google Analytics, etarget).

A külső szolgáltatók nem férnek hozzá a Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz.

A felhasználók személyes adatait a bellafashion.hu olyan statisztikák és elemzések készítésére is felhasználja, amelyek javítják a szolgáltatásokat és a felhasználói élményt, valamint hozzájárulnak az informatikai rendszerek fejlesztéséhez.

4.3. Regisztrációs adatbázis

A regisztrációs adatbázisban Szolgáltató a következőket tárolja: az érintett vezeték- és keresztnevét, lakcímét, telefonszámát, számlázási címét, e-mail címét, a felhasználói nevet, jelszavának hash kódját, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét, a bankszámlavezető nevét, a bankszámlaszám kezelőjét, valamint képeket a személyi igazolványról és a lakcímkártyáról. A kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz szükséges azonosításhoz ezek az adatok elengedhetetlenek. A Felek közötti szerződés teljesítése, valamint kiegészítő jelleggel a felhasználónak a jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása adja az adatok kezelésének jogalapját.

A felhasználónak lehetősége van megadnia bankszámlaszámát a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából, illetve megadhatja a számlázási és kiszállítási nevet és címet a számlázás és kiszállítás megkönnyítése érdekében.

További adatok az érintett hozzájárulásán alapulva megadhatók, (pl. hol hallott először a szolgáltatásról) annak érdekében, hogy a felhasználók jobban megismerhetőek legyenek, a szolgáltató tevékenysége könnyebbé váljon, valamint hogy személyre szabható legyen a hírlevél, illetve egyéb direkt marketing célú megkeresések és a szolgáltatások.

Az adatbázis azt is tartalmazza a fentieken kívül, hogy kért-e a felhasználó e-mail hírlevelet.

A honlapon el lehet végezni a megadott adatok többségének. Ha pedig a felhasználó törölni szeretné, azt a saját személyes menüjéből/felhasználói fiókjából kezdeményezheti. Akkor is kezdeményezhető az adatok törlése, ha a felhasználónak nincs a Szolgáltató felé tartozása, értékelésre/lezárásra került minden tranzakciója, nem áll felfüggesztés vagy kizárás alatt. A személyes adatok kezelése/továbbkezelése ez esetben a szerződés teljesítése miatt és a Szolgáltató jogos érdekében történik. Ebben az esetben kötelező 8 évig a számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján). A jogi kötelezettség teljesítése a számlázási adatok kezelésének jogalapja.

4.4. A tranzakcióval kapcsolatos adatkezelések

Nem kell további személyes adatokat megadni a 4.3 pontban felsorolt adattípusokon túl a termékek eladásra való felkínálása esetén. Az eladó a tranzakció lezárásaa után a rendszertől megkapja a másik vevő nevét, e-mail címét, valamint postázási adatait.

Nyilvánosságra kerülnek a felhasználó nevével együtt azok a hozzászólások, amelyek a termékkel kapcsolatosak, az értékelések pedig anonim módon. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása és a szerződés teljesítése.

A felhasználókat és az oldalnak azokat a látogatóit, akik nem minősülnek felhasználónak, de feliratkoztak a hírlevélre, a bellafashion.hu értesíti újdonságairól, kiemelt ajánlatairól, a piacterek kínálatáról, a bellafashion.hu új szolgáltatásairól, fejlesztéséről. Az értesítések kereskedelmi jellegű megkeresésekkel és személyre szabott ajánlatokkal történnek, főként heti/egyéb rendszerességű általános vagy tematikus hírlevelekkel. A felhasználót a bellafashion.hu a regisztráció során a felhasználó által megadott, illetve a személyes menüben/felhasználói fiókban megadott elérhetőségeken (különösen: postai cím, telefonszám, e-mail cím) keresheti meg. A megkeresések különösen e-mail útján továbbított hírlevelek, lakcímre küldött küldemények és telefonszámra küldött SMS-ek. A felhasználók által megadott adatoktól függően a megkeresések tartalma eltérő lehet.

4.5. A Szolgáltató a felhasználónak az alapértelmezés szerint nem kipipált állapotú, hozzájárulóablak (checkbox) kipipálásával megadott, előzetes, kifejezett és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával végzi a marketingtevékenységét, valamint a direkt marketing célú megkereséseit.
Az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek, küldemény, SMS, stb.) fogadását a felhasználó bármikor megtilthatja a felhasználói fiókjában való beállítással, továbbá a a hírlevélben található leiratkozólinken keresztül bármikor leiratkozhat a tematikus hírlevélszolgáltatásról. A direkt marketing célú megkeresések beállításai is törlésre kerülnek abban az esetben, ha a felhasználó személyes menüje, illetve felhasználói fiókja törlésre kerül.

4.6. Számlázás céljából történő adatkezelés

A szolgáltatások ellenértékének megfizetésére kiállított számlán feltüntetendő adatok kezelése:

A kezelt adatok köre: megrendelő neve, címe, esetlegesen megrendelő aláírása, számla kibocsátójának aláírása

Az adatkezelés időtartama: jogszabály szerint (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a)

4.7. Panaszkezelés céljából kezelt adatok:

A bejelentett reklamáció kivizsgálása és a felhasználó értesítése céljából kezelt adatok

A kezelt adatok köre: a felhasználó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az adatkezelés időtartama: jogszabály szerint 5 évig (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (7) bekezdés)

4.8. Kapcsolatfelvétel

A Szolgáltatóval az info@bellafashion.hu e-mail címen történhet a kapcsolatfelvétel.

4.9. Egyéb célú adatkezelések

Az adat felvételekor adunk tájékoztatást a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről.

Fényképes igazolványmásolatot kérhetünk a regisztrációs adatok ellenőrzése során (biztonsági adategyeztetés) a Szolgáltató jogos érdeke alapján, melyet a felhasználó a regisztrációs profiljába tölthet fel külön adatkezelési tájékoztatás mellett.

A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés célja, hogy ellenőrizze a regisztrációs adatok valóságát. Az adategyeztetés során a regisztráció alkalmával megadott adatkör ellenőrzésének célja, hogy megőrizze a platform biztonságát, kiszűrje az esetleges visszaéléseket, valamint megelőzze az esetleges bűncselekményeket. A regisztrációs adatkör csak a személyi okmányok segítségével ellenőrizhető (jellegéből adódóan).

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy személyes adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása vagy iratok rendelkezésre bocsátása okán a Szolgáltatót megkeresheti a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság vagy szabálysértési hatóság. A Szolgáltató köteles jogszerű megkeresésüket teljesíteni, de a hatóságok részére csak annyit és olyan mértékű személyes adatot ad ki, amely elengedhetetlenül szükséges a megkeresés céljának megvalósításához, amennyiben a hatóság megjelölte a pontos célt és az adatok körét. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése.

5. Az Adatfeldolgozók 

Jelen tájékoztató értelemezésében Adatfeldolgozó az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

Tárhelyszolgáltató informatikai rendszer üzemeltetése céljából:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

E-mail: support@tarhely.eu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez).

Server szolgáltató

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

E-mail: support@tarhely.eu

6. Az adatkezelő (adatvédelmi tisztviselő) adatai, elérhetősége

Név: Sirghel Izabella e.v.
Cím: 2030 Érd, Intéző u. 10. E-mail:
info@bellafashion.hu Adószám: 56790900-1-33

7. Adattovábbítások

7.1. Szolgáltató a 4.3. pont alapján továbbíthatja magánszemély eladók részére a felhasználók személyes adatait az online kereskedelmi portálok használatával összefüggésben, azok funkcionalitásából adódóan, a tranzakciók teljesítése céljából. A következőkre terjedhet ki a továbbított/hozzáférhetővé tett adatok köre: név, e-mail cím, szállítási cím, számlázási név, illetve cím, amennyiben eltér a megadott névtől és szállítási címtől.

8. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti azok törlését a regisztrációnál jelzett módon, vagy ügyfélszolgálata útján, az alábbi elérhetőségen

 • e-mail-en keresztül: info@bellafashion.hu

Szolgáltató mindent elkövet, hogy a a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 30 napon belül válaszoljon a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói megkeresésekre, kérdésekre. Amennyiben hosszabb válaszadási határidő szükséges a felhasználó megkeresésének megválaszolásához, mert ezt megkívánja annak bonyolultsága, terjedelme vagy összetettsége, akkor erről Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, és megadja válaszhoz szükséges időigényt is.

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Felhasználó bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel fordulhat adatkezelőhöz a fent megadott e-mail formájában.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben Felhasználók az adatkezelési elvek megsértését észlelik bíróság előtt polgári per keretében érvényesíthetik jogaikat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).  
 

Budapest, 2020. 11. 30.